Vrienden

Alle musici werken pro deo aan de cantates mee. Toch zijn er onvermijdelijke kosten, zoals huur en verwarming Petruskerk, huur muziekpartijen, onkostenvergoeding solisten, flyer en nieuwsbrief, etc. Daarom zijn we heel blij met alle goede gaven, in de vioolkist bij de uitgang en van onze vele Vrienden van de Bach Cantates.

U helpt ons zeer door ook Vriend van de Bach Cantates te worden of te blijven door storting van minimaal  € 35  per persoon per kalenderjaar op NL64 INGB 0004 8506 14  t.n.v. Stichting Bach Cantates Nijmegen. Liefst aanmelden via het online aanmeldformulier. Voor een adequate verwerking van de financiële administratie verzoeken wij u vriendelijk aan te geven: het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft plus uw e-mailadres voor o.m. de ontvangst van de Nieuwsbrief.

Met grote dankbaarheid vermelden we ook de - soms zeer ruimhartige - persoonlijke donaties die we hebben mogen ontvangen om dit werk mogelijk te maken. 

We hebben inmiddels de status van culturele algemeen nut beogende instelling, waardoor een donatie zeer voordelig aftrekbaar is voor de belastingen. Zo wordt uw gift GROOT voor de cantates - en blijft hij doenlijk voor de goede gever!
Over de mogelijkheid van een langduriger gift, zie onderstaande pagina (langdurige ondersteuning). En overleg s.v.p. in alle vrijblijvendheid over mogelijkheden met onze secretaris/penningmeester Bart Bossers <bach.cantates.nijmegen@gmail.com> .

We hebben ook bijzondere steun gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, van de Stichting Grote Berg, en van de Gemeente Nijmegen. En gulle donaties van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch en van de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden