Stichting Bach Cantates Nijmegen Jaarverslag 2017

Jaarverslag SBCN 2017.pdf

Juridische structuur, inschrijving
De stichting heeft de culturele ANBI status.

De daartoe vereiste gegevens staan op de website: www-bach-cantates-nijmegen.nl
De stichting staat bij de KvK geregistreerd onder dossiernummer 09155776.

Fiscaal nummer van de Stichting: 8156.80.715.

Samenstelling Bestuur gedurende 2017
Bij aanvang van het kalenderjaar bestond het bestuur uit
Voorzitter:            Fons Plasschaert
Secretaris:            Ellen Kaspers
Penningmeester:   Hans Prinsen
Leden:                 Cecilia Hennissen en Bea van Zijll-de Jong

Per einde 2017 zijn aftredend: Fons Plasschaert, Ellen Kaspers en Cecilia Hennissen. Als nieuwe leden van het bestuur zijn inmiddels benoemd: Victor van Lieshout (voorzitter), Bart Bossers (secretaris) en Liesbeth Huijts (lid).

Continuïteit
2017 was ook het jaar waarin voorzitter en concertmeester Fons Plasschaert zijn afscheid aankondigde. Daarbij was de vraag of de continuïteit van de Nijmeegse Bach Cantates nog wel kon worden gegarandeerd. Gelukkig bleek dat geen probleem, dankzij de vele enthousiaste vrijwilligers die zich hebben gemeld om diverse taken op zich te nemen, zowel voor het bestuur van de stichting als voor alle terugkerende en ad-hoc werkzaamheden. Deze medewerkers zijn gedurende 2017 al ingewerkt.

Organisatie
Voor alle werkzaamheden in verband met de maandelijkse cantate-uitvoeringen bestaat een vaste Werkgroep Bach Cantates. Deze wordt gevormd door Victor van Lieshout (voorzitter), Bart Bossers (secretaris), Liesbeth Huijts (algehele coördinatie), Bea van Zijll de Jong (culinaire voorzieningen Petruskerk), Hans Prinsen (financiën), Henk Gols, Catie te Dorsthorst en Herwi Rikhof (tekst en uitleg), Charlotte Verhees (koor-coördinatie), Pieter Ronner (orkestpartijen), Piet Koster (Petruskerk), Dieuwke van Haaften (cantate-maaltijd) en Wouter van Haaften (muzikale vormgeving). Zij zorgen voor de samenstelling van koor en orkest, keuze van solisten, bladmuziek, maaltijden, toelichting op cantates, flyers en Nieuwsbrief, organisatie en coördinatie van repetities en uitvoeringen, financiën, etc. Voorts zijn er een aantal trouwe vrijwilligers die telkens weer hand- en spandiensten verrichten. Sven Mulder zorgt voor een video-opname van de cantates.

Activiteiten
In totaal werden negen Bach-Cantate uitvoeringen gegeven, telkens op de tweede zondag van de maand, met uitzondering van de maanden juli, augustus en oktober. In oktober werd in plaats van een cantate een speciale uitvoering gegeven van Bachs Magnificat ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Bach Cantates Nijmegen.

In 2017 hebben we gemiddeld 120 bezoekers per uitvoering mogen verwelkomen.
Het bestuur heeft vergaderd op 12 april 2017 en op 22 november 2017.

Lustrum
Op 7 en 8 oktober 2017 is het tienjarig bestaan van de Stichting Bach Cantates Nijmegen uitbundig gevierd met een dubbeluitvoering van Bachs Magnificat. De opkomst was overweldigend; op beide avonden zat de kerk overvol. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de stichting een boekje uitgegeven onder de titel “Smullen met Bach”, waarin wordt teruggeblikt op tien prachtige jaren, in vele anekdotische verhalen en gelardeerd met de recepten van Dieuwke van Haaften.

Van de uitvoering is een schitterende DVD-opname verschenen, gemaakt door studenten van de Filmschool van Iriszorg, mede mogelijk gemaakt dankzij een donatie van de Rabobank.

Dankwoord
De stichting is veel dank verschuldigd aan de Vrienden van de Bach Cantates, de Zusters van Neerbosch en het Coöperatiefonds van de Rabobank Nijmegen, alsmede aan enkele andere welwillende donateurs en sponsoren.