ANBI-informatie

Stichting Bach Cantates Nijmegen – Jaarverslag 2022

Juridische structuur, inschrijving
De stichting heeft de culturele ANBI-status. De daartoe vereiste gegevens staan op de website: www.bach-cantates-nijmegen.nl.
De stichting staat bij de KvK geregistreerd onder dossiernummer 09155776. Het fiscale nummer van de stichting (RSIN) luidt: 815680715.

Samenstelling bestuur SBCN gedurende 2022
Gedurende 2022 bestond het bestuur van de stichting uit:
• Voorzitter: Marc Wichers
• Secretaris/penningmeester: Bart Bossers
• Leden: Martin Veenendaal, Joseph Steenbrink en Tijn Kortmann.
In 2022 hebben er geen bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Het bestuur heeft vergaderd op 27 juni en op 13 december.

Organisatie
Voor alle werkzaamheden in verband met de maandelijkse cantate-uitvoeringen bestaat een vaste Werkgroep Bach Cantates. Deze wordt gevormd door Marc Wichers (voorzitter), Bart Bossers (secretaris/penningmeester), Martin Veenendaal (coördinatie vrijwilligers), Ad de Keyzer (tekst en uitleg), Charlotte Verhees (koorcoördinatie), Mieke Gijzels (coördinatie violisten), Pieter Ronner (orkestpartijen), Gaby van Hoof en Margot Leger (concertmeesters), Marion Gruijters (verspreiding drukwerk), Dieuwke van Haaften (cantate-maaltijd) en Wouter van Haaften (muzikale vormgeving). Zij zorgen voor de samenstelling van koor en orkest, keuze van solisten, bladmuziek, maaltijden, toelichting op cantates, flyers en nieuwsbrief, organisatie en coördinatie van repetities en uitvoeringen, financiën, etc. Voorts zijn er een aantal trouwe vrijwilligers die telkens weer hand- en spandiensten verrichten.

Uitvoeringen
Alleen in januari hebben we nog last gehad van de (nasleep van de) coronacrisis, zodat we in die maand geen uitvoering hebben kunnen organiseren. In juni heeft BCN het seizoen uitgeluid met een uitvoering van het Magnificat, waarbij tevens een gezellige maaltijd is georganiseerd met alle deelnemers en vrijwilligers.
Blinden en slechtzienden
In samenwerking met Jeroen van Dijk van de Oogvereniging Gelderland wordt elke keer voor blinden en slechtzienden het bezoek aan de cantates gefaciliteerd. Zij kunnen op de eerste rij plaatsnemen zodat de uitvoeringen voor hen optimaal te volgen zijn.
Om het publiek, met name de blinden en slechtzienden, in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op het meezingen van het slotkoraal bij de cantate-uitvoering, worden de vier zangpartijen op de website gezet. Deze partijen zijn onder leiding van de dirigent en onder begeleiding van het orgel door een viertal koorleden ingezongen. De geluidsopname wordt sinds jaar en dag verzorgd door Tyco Ferwerda.

Dankwoord
Voor 2022 heeft de stichting een subsidie ontvangen van Prins Bernhardcultuurfonds t.b.v. de uitvoering van het Magnificat in de maand juni, waarvoor onze hartelijke dank.
Veel dank is de stichting verschuldigd aan donateurs en aan de Vrienden van de Bach Cantates, waaronder de leden die zich inzetten voor koor en orkest, en wier jaarlijkse financiële bijdrage en steun onontbeerlijk zijn voor de continuïteit. Dat geldt ook en vooral voor de inzet van de vrijwilligers, die met hart en ziel hun waardevolle bijdrage leveren aan de organisatie en uitvoeringen.

N.B. voor financieel overzicht, zie onderstaande link

Toelichting van de penningmeester
Dit jaar is de stichting Bach Cantates Nijmegen financieel lastig vaarwater terechtgekomen ondanks de vele bijdragen van gulle donateurs, subsidiegevers, vrienden en uitvoerenden. Dit resulteerde in een verlies (vóór afschrijving) van ongeveer 3.000 Euro.
Het afgelopen jaar is er geen subsidie van de Gemeente Nijmegen ontvangen. Ook heeft er in 2022 geen Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds plaatsgehad, zodat we deze extra inkomsten hebben moeten missen.
De inkomsten uit de Vioolkist zijn nog niet op het oude niveau teruggekeerd, ondanks een behoorlijk herstel na de coronaperiode van het gemiddelde bezoekersaantal (95 personen). Het lijkt erop dat de bezoekers blijvend minder te besteden hebben, aangezien de gemiddelde vioolkistbijdrage regelmatig onder de 4 euro blijft steken.
De Stichting had in 2022 ten opzichte van het afgelopen jaar een stabiel aantal Vrienden die gemiddeld een bedrag van € 45,00 doneerden.
Tenslotte hebben we de bestemmingsreserves aangepast. Hierdoor neemt, ondanks het negatieve resultaat, het eigen vermogen per saldo toe met € 1.372,30.